Peritatges, valoracions i altres

 

Altres tipus de treballs que fem són:

 

  • Informes, peritatges o valoracions per a judicis, tant de part com designat per Jutjats de Primera Instància o Superiors.
  • Valoració de finques agrícoles, naus i edificacions o danys en sòl rústic per a l’obtenció del seu valor econòmic.
  • Certificats d’antiguitat per a inscripció registral o legalització d’edificacions en sòl rústic amb una antiguitat mínima.
  • Informes i projectes per a sol·licituds de concessions d’aigües o pous.
  • En general qualsevol treball en sòl rústic i relacionat amb l’enginyeria tècnica agrícola o agrònoma.

 

Alguns dels exemples de treballs realitzats

 

Informe pericial sobre els efectes d’una explotació porcina pròxima a una vivenda existent a municipi del Baix Camp (2019)

 

Informe i valoració dels efectes de dues explotacions porcines molt pròximes a municipi del Baix Camp (2019)

 

Peritatge per designació judicial per a Recurs del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Expedient d’expropiació-Denúncia del propietari expropiat (2017)

 

Finca d’Horta al Maresme que per obres de carretera de la Diputació se n’expropia una part, presentant el propietari i administració promotora els corresponents fulls d’apreuament o valoracions.

 

El titular no accepta la valoració que presenta l’administració ni la que fa el Jurat Provincial d’Expropiació de Barcelona. El cas arriba al TSJC que d’acord amb la petició del denunciant designa un pèrit judicial, enginyer agrònom, per a contestar l’escrit de proposició de prova i fer la corresponent valoració.

 

Informe pericial i judici sobre els efectes d’una explotació porcina pròxima a una vivenda existent a municipi del Ripollès (2017)

 

Informe pericial i assistència a judici per a valorar els efectes d’una explotació porcina (Ripollés) sobre una vivenda existent a uns 50m. S’analitzen els efectes sonors i olfatius de la explotació sobre la vivenda existent com a conseqüència de denúncia del titular de la vivenda després de l’obertura de l’explotació.

A partir d’experiències i estudis previs existents s’intenta quantificat els sorolls i olorsemesos per l’explotació porcina que arriben a la vivenda en comparació amb els límits marcats per la normativa.

 

Peritatge per designació judicial per a Jutjat de 1a. Instància de Barcelona. Denúncia d’empresa productora de fruita per impagament (2016)

 

Empresa productora de fruits de Saragossa que ven el seu producte a una empresa intermediària de Barcelona que el ven a un pais extranger. L’empresa productora presenta denúncia contra l’intermediària per impagament. Segons aquesta darrera hi ha un defecte de qualitat i la fruita no complia amb els requisits de qualitat i coloració que marca la normativa.

 

Es revisa l’expedient i es redacta informe responent a les preguntes formulades on es conclou que les condicions de transport de la fruita eren adeqüades, la coloració  i qualitat de la fruita era la correcta, exceptuant danys residuals del 15% (deguts al processat a la planta de l’empresa productora i recol·lecció).

 

Valoració ecònomica de finca de 2Ha amb explotació ramadera avícola per herència (2014)

 

Valoració econòmica de finca amb explotació ramadera. Es determina el valor de la finca desglossant tots els seus elements, valor del sòl sense edificis, valor dels diferents edificis i altres elements.

 

Peritatge per designació judicial per a Recurs del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Expedient d’expropiació-Denúncia del propietari expropiat (2013)

 

Finca de cereals que per obres de la carretera C-17 se n’expropia una part, presentant el propietari i administració promotora els corresponents fulls d’apreuament o valoracions.

 

El titular no accepta la valoració que presenta l’administració, en ser molt inferior, així com tampoc la que fa el Jurat Provincial d’Expropiació de Barcelona. El cas arriba al TSJC que d’acord amb la petició del denunciant designa un pèrit judicial, enginyer agrònom, per a contestar l’escrit de proposició de prova i fer la corresponent valoració.

 

Es revisa l’expedient i visita la finca expropiada. Es responen les qüestions determinant entre altres que: la valoració que fa el tècnic per  a la propietat dóna un valor de la finca que no resulta vàlid donat que utilitza el métode de comparació quan d’acord amb la data de referència hauria de fer servir el mètode de capitalització de rentes (Llei 8/2.007 i R.D. 2/2.008) i a més, utilitza finques no representatives per fer la comparació.

 

Peritatge per designació judicial per a Recurs del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Denúncia de veí d’explotació porcina (2013)

 

Explotació porcina a la Comarca de l’Osona que realitza un canvi d’orientació productiva sol·licitant llicència d’obres per a l’execució d’una nova nau. L’obra es realitza i entra en producció.

 

Un veí presenta denúncia als Jutjats de Primera Instància per possible contaminació per nitrats i arriba al TSJC. Aquest requereix la participació d’un Enginyer Agrònom per designació judicial per tal de contestar a les preguntes que formula el denunciant.

 

Es revisa l’expedient i visita l’explotació i es responen totes les preguntes formulades, determinant entre altres coses que: la nau acabada te una tipologia constructiva diferent a la del projecte, les dimensions són diferents, no hi ha documentació relativa al control de l’obra ni certificat final d’obra, …