Llicències Ambientals

 

Per a l’obertura de qualsevol establiment amb una activitat econòmica cal sol·licitar la corresponent llicència d’activitats a l’ajuntament o administració competent. Segons el grau de perillositat i tamany de l’activitat, la legislació requereix uns tramits o altres.

 

En el cas de les activitats menys perilloses, les denominades innòcues, s’efectua el tràmit de la declaració responsable. Són aquelles activitats que venen llistades a l’annex I de la Llei 16/2.015 (per exemple establiments comercials amb menys de 120m2). El titular ha de posar en coneixement de l’ajuntament o administració competent l’inici de l’activitat sota la seva responsabilitat aportant entre altres documents certificat tècnic justificatiu del compliment dels requisits que estableix la normativa vigent.

 

Les activitats econòmiques denominades de baix risc (annex II de la Llei 16/2.015) són activitats amb un perill o risc mínim (per. ex. comerços de més de 120m2)  i requereixen que el titular posi en coneixement de l’administració impicada l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, acompanyada entre altres d’un projecte tècnic i certificat signats per tècnic competent.

 

 

Aquests procediments són els que la legislació denomina COMUNICACIÓ PREVIA (amb certificat tècnic o amb projecte i certificat). Per a activitats d’incidència major, REGIMS D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL O LLICENCIA AMBIENTAL, es requereix la redacció del corresponent projecte ambiental i la tramitació d’acord amb els procediments que recull la Llei 20/2.009.

 

 

A “M Enginyeria” oferim els nostres serveis i experiència en la redacció de projectes i certificats i la seva gestió davant l’ajuntament. A més, si té idea d’iniciar una activitat, oferim el nostre assessorament consultant la normativa-planejament corresponent i reunint-mos amb els tècnics de l’administració per valorar la viabilitat de l’activitat i per agilitzar els tràmits i evitar així posteriors requeriments de documentació. Fem també la tramitació davat de l’ajuntament, presencial o digitalment, de forma que al client no li cal fer cap gestió.

 

Exemples de treballs realitzats

 

Projecte de llicència ambiental d’envasadora d’oli d’oliva al Perelló-Tarragona

 

Projecte de llicència ambiental de botiga de dolços i fruits secs a Terrassa-Barcelona

 

Projecte de llicència ambiental de fruiteria a Terrassa-Barcelona

 

Certificat d’activitat de comerç de fruits secs i dolços a Sant Jaume d’Enveja-Tarragona

 

Projecte de llicència ambiental (i Pla de dejeccions) per a explotació ramadera d’engreix de pollastres a l’Ampolla (Tarragona)