Granges-Explotacions ramaderes

 

Tenim experiència en explotacions ramaderes, com granges avicoles, porcines, etc, en la redacció de projectes i direccions d’obra i valoracions i peritatges, així com també en treballs relacionats com projectes de llicències ambientals o plans de dejeccions.

 

DSC_0129_22

 

 

Projecte de granja

 

El primer pas, és parlar amb el client per veure quines son les seves necessitats, característiques del projecte i començar-ne la seva definició. Després es valoren les possibilitats legals amb el planejament municipal i resta de normativa, fent la consulta corresponent al tècnic municipal. En aquest moment es fa un pressupost sense cap compromís al client, de forma que si no hi ha possibilitats legals o no li interessa, aquest client no te cap cost.

 

Un cop formalitzat l’encàrrec del treball es fa una primera proposta de l’actuació d’acord amb la normativa i criteris del client (i  amb la nostra orientació i consell professional) i comença la definició i posterior redacció del projecte de la granja.

 

Una vegada obtingut la llicència d’obres es fa la direcció d’obra,  es realitzen visites setmanals o periòdiques durant moments concrets de l’obra i es porta el control de la correcta execució i documentació generada. Quan l’obra està acabada s’emet el corresponent certificat final d’obra visat que certifica la seva finalització i s’adjunta la documentació i certificats de materials i qualitat de l’obra i dossier fotogràfic.

 

Pel que fa a la llicència ambiental, des de l’inici del procès i d’acord amb els criteris de l’administració es redacta en paral·lel el projecte de llicència ambiental que servirà per, una vegada acabades les obres, sol·licitar el permís de l’activitat i el corresponent pla de dejeccions que analitza i proposa un pla de gestió dels fems originats per l’explotació.

 

Projectes i treballs realitzats

 

Projecte d’Ampliació d’explotació ramadera de gallsdindi al Baix Ebre. Activitat sotmesa al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, Annex I.1 de la Llei 20/2009 (2018-2019).

 

Projecte d’Ampliació d’una explotació d’engreix amb l’execució de 3 naus de 2500m2 cadascuna (més 2000m2 existents) i una capacitat final de 70000 gallsdindi amb ventilació forçada. El treball inclou el projecte constructiu, a més de l’Avaluació d’Impacte Ambiental requerida per Activitats classificades com Annex I (Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental).

 

Informe pericial i judici sobre els efectes d’una explotació porcina pròxima a una vivenda existent (2017)

 

Informe pericial i assistència a judici per a valorar els efectes d’una explotació porcina (Ripollés) sobre una vivenda existent a uns 50m. S’analitzen els efectes sonors i olfatius de la explotació sobre la vivenda existent com a conseqüència de denúncia del titular de la vivenda després de l’obertura de l’explotació.

 

A partir d’experiències i estudis previs existents es quantifiquen els sorolls i olorsemesos per l’explotació porcina que arriben a la vivenda en comparació amb els límits marcats per la normativa.

 

Avantprojecte d’explotació ramadera d’engreix de galldindi amb nau de 2300m2  i 14000animals a l’Ampolla-Tarragona (2016)

 

Es redacta avantprojecte per sol·licitar informació a l’administració sobre la viabilitat legal de l’explotació, per posteriorment abordar la redacció del projecte.

 

Valoració de la viabilitat econòmica d’una explotació avícola d’engreix de pollastres a Camarles-Tarragona (2015)

 

Es justifica econòmicament quin seria el tamany mínim d’una nova explotació ramadera d’engreix de pollastres per tal que donés un benefici suficient per generar com a mínim el sou d’una persona.

 

Projecte i direcció d’obra d’ampliació d’explotació ramadera d’engreix de pollastres amb nau de 800m2  i 10000animals a l’Ampolla-Tarragona (2015)

 

Es realitza el projecte de llicencia ambiental i pla de dejeccions de l’explotació referida. S’obté la llicència d’obres i es troba pendent d’executar.

 

alçats granja

 

Projecte i direcció d’obra d’ampliació d’explotació ramadera d’engreix de pollastres amb nau de 1400m2  i 16000animals a l’Ampolla-Tarragona (2014)

 

Es realitza el projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretetat i salut, projecte de llicencia ambiental i pla de dejeccions de l’explotació referida, que entra en funcionament al 2014.

 

Peritatge per designació judicial per a Recurs del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Denúncia de veí d’explotació porcina (2013)

 

Explotació porcina a la Comarca de l’Osona que realitza un canvi d’orientació productiva sol·licitant llicència d’obres per a l’execució d’una nova nau. L’obra es realitza i entra en producció.

 

Un veí presenta denúncia als Jutjats de Primera Instància per possible contaminació per nitrats i arriba al TSJC. Aquest requereix la participació d’un Enginyer Agrònom per designació judicial per tal de contestar a les preguntes que formula el denunciant.

 

Es revisa l’expedient i visita l’explotació i es responen totes les preguntes formulades, determinant entre altres coses que: la nau acabada te una tipologia constructiva diferent a la del projecte, les dimensions són diferents, no hi ha documentació relativa al control de l’obra ni certificat final d’obra, …