Georeferenciació (“gml”)

 

La Ressolució de 26 d’Octubre de 2.015 de la Direcció General del Cadastre, regula els requísits tècnics per a donar cumpliment a les obligacions de subministrament d’informació dels notaris, establertes al texte refòs de la Llei del Cadastre Inmobiliari (punt seté, especificacions tècniques que ha de cumplir la descripció gràfica de les parcel·les per a la incorporació d’alteracions a la cartografia cadastral per a la seva rectificació).

 

 

En el cas de finques on hi hagi discrepàncies entre la descripció registral de la finca, la cadastral i la realitat, aquesta normativa obliga als notaris a demanar al titular la descripció gràfica de la finca que s’ajusti a la realitat.

 

 

Aquesta descripció gràfica es proporciona mitjançant l’aixecament topogràfic que ha de fer un tècnic qualificat. Una de les novetats d’aquesta nova normativa és que obliga al titular a donar la informació relativa a la georeferenciació de la seva parcel·la, o sigui a subministrar les coordenades en el sistema UTM-31 ETRS89 del perímetre de la finca en qüestió, cara a resoldre les diferències existents entre Cadastre i Registre de la Propietat.

 

 

A la pràctica, això implica la georeferenciació a coordenades UTM dels aixecaments topogràfics de les finques i proporcionar juntament amb el certificat de georeferenciació o informe del topogràfic la informació digital de la georeferenciació, d’acord amb el format requirit per l’anterior ressolució, o el que anomenem arxius “gml” de les finques o parcel·les.

 

Un exemple d’això seria el cas d’una modificació registral d’una finca rústica per una compravenda i on es detecta que la superfície real és diferent a la registral i cadastral.

 

Un altre seria el cas d’una inscripció al Registre de la Propietat d’una edificació no registrada, on caldrà aportar la georeferenciació de l’edificació juntament amb el certificat descriptiu que aportarà el tècnic (arquitecte per al cas d’una vivenda, però també enginyer agrònom si es una edificació agrícola en sol rústic).

 

A M Enginyeria, elaborem els arxius de la georeferenciació o gml de les finques juntament amb l’informe que elabora el servei de validació del web de cadastre,  de forma que al final proporcionem un certificat o amb el plànol del topogràfic que inclou el llistat de coordenades UTM (en format paper i digital), l’arxiu digital de la georeferenciació o “gml” i l’informe de validació que elabora el servei web de cadastre.

 

Alguns dels treballs realitzats

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de finca i vivenda a Sant Fruitos del Bages (2019)

Aixecament topogràfic i georeferenciació en coordenades UTM31-ETRS89 del perimetre de la parcel·la i vivenda de nova execució per a la seva escriptura i inscripció al Registre de la Propietat.

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de finca i vivenda a Santa Perpetua de Mogoda (2019)

 

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de finca a Rubí(2019)

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de 3 finques a Canovelles (2019)

Aixecament topogràfic i georeferenciació en coordenades UTM31-ETRS89 del perimetre de les 3 finques i replanteig del límit. S’inclou certificat i plànol amb coordenades i arxiu “gml”.

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de finca i vivenda a Sitges (2019)

 

Aixecament topogràfic i Georeferenciació de granja a Camarles (2019)

Aixecament topogràfic i georeferenciació en coordenades UTM31-ETRS89 del perimetre d’una nau dedicada a engreix de pollastres. S’inclou certificat descriptiu, plànol amb coordenades i arxiu “gml”.